uwaga!
Prezentowane w naszym serwisie mapy mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić formalnej podstawy dla czynności administracyjnych czy urzędowych.

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
2013plan 23 - "Kopernika -SOKPOL"
"Uchwała Nr XXVI/200/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w rejonie ul. Kopernika.
Na obszar planu składają się działki, położone w obrębie Myszków, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1472/1, 1472/3, 1529/3, 1529/2, 1550, 1548, 1549, 8814/33, 1529/1 oraz fragmenty działek oznaczone numerami ewidencyjnymi: 8814/9, 8814/34, 1530, 1556/6, ograniczone fragmentem ul. Kopernika oraz granicami działek nr: 1529/2, 1529/3, 1472/1, 1548 i fragmentami działek 1556/6, 8814/34, 8814/9, 1530.
- opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 5 grudnia 2016 r., poz. 6422
- obowiązuje od 2016-12-20

 

plan 21 - "UC - Pułaskiego"
"Uchwała Nr XXVI/199/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w rejonie ul. Pułaskiego.
Granice obszaru objętego planem wyznaczają: od południowego-zachodu: koryto rzeki Warta; od północnego-zachodu i północnego-wschodu: teren Fabryki Papieru Myszków Sp. z o.o.; od południowego wschodu: teren Starostwa Powiatowego w Myszkowie, fragment ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 (ul. Pułaskiego), granice działek nr 3284/38 i 3284/61.
- opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 5 grudnia 2016 r., poz. 6422
- obowiązuje od 2016-12-20

 

plan 20 - "GRUCHLA – strefa"
Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w rejonie ul. Gruchla. Granice planu wyznaczają: od północy teren drogi dojazdowej; od południa ciek wodny „Parkoszowicki Potok; od zachodu teren drogi zbiorczej ul. Gruchla; od wschodu tereny produkcyjno-usługowe.
- opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15 lutego 2016 r. poz. 1119
- obowiązuje od 2016-03-01

 

plan 19 - "ZAWIERCKA"
Uchwała NR XLIV/385/14 Rady Miasta w Myszkowiez dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.
Plan obejmuje obszar działek oznaczonych nr ewid. 2537/1 i 2537/2 (obręb Mrzygłód), położonych przy ul. Zawierckiej, wskazany na rysunku planu oznaczonym jako załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. poz. 3484 dnia 2014-06-26
- obowiązuje od 2014-07-11

 

plan 18 - "POHULANKA zmiana"
Uchwała Nr XXXIX/334/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa. - zmiana Uchwały Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa
Plan obejmuje obszar wskazany na rysunku planu oznaczonym jako załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. poz. 951 dnia 2014-02-14
- obowiązuje od 2014-03-03

 

plan 17 - "CISZÓWKA I GRUCHLA"
Uchwała Nr XXXV/273/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w rejonie dzielnic CISZÓWKA I GRUCHLA. Plan o powierzchni ok. 505,4 ha. Granice planu wyznaczają:

  1. od północy i północnego wschodu tereny zamknięte PKP (stycznie do granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalonego Uchwałą nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012r.);
  2. od południa ul. Krasickiego (na fragmencie stycznie do granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalonego Uchwałą nr XXXVII/333/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009r.);
  3. od zachodu fragment ul. Pięknej oraz ul. Waryńskiego (stycznie do granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalonego Uchwałą nr XXIV/212/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 października 2008r.).

- opublikowany w Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. poz. 4192
- obowiązuje od 10 sierpnia 2017 r.

 

plan 16 - "POHULANKA, STARY MYSZKÓW, BORY"
Uchwała Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.
Granice opracowania wyznaczają: od północnego wschodu i wschodu: granice administracyjne z Gminą Żarki i Gminą Włodowice; od południa i południowego zachodu: zewnętrzna granica terenów zamkniętych PKP; od zachodu: zewnętrzna pierzeja Placu Dworcowego; od północnego zachodu: granice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalonych Uchwałami Nr XXXVIII/326/05 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 grudnia 2005 r. oraz Nr XXXIV/298/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 września 2009 r.
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. poz. 40 dnia 2013-01-03
- obowiązuje od 2013-01-18

 

plan 15 - "NOWA WIEŚ"
Uchwała Nr XXXII/279/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla obszaru położonego w obrębie dzielnicy Nowa Wieś w rejonie ulic: Słowackiego i Koziegłowskiej, ograniczonego granicą administracyjną z gminą Poraj i gminą Żarki oraz ul.Gołębią, ul.Wapienną i terenami zamkniętymi PKP.
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. 2013.5522 dnia 2013-09-04
- obowiązuje od 2013-10-05

 

plan 14 - "ZMIANA CENTRUM "
Uchwała Nr XL/354/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum miasta Myszkowa" przyjętego uchwałą nr XXXVIII/326/05 z dnia 22 grudnia 2005r dla obszaru miasta Myszkowa położonego w obrębie centrum miasta, ograniczony ulicami Kościuszki, Kopernika, terenami dawnego zakładu włókienniczego Wartex.
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. Nr 92, poz.1490 dnia 2010-05-24
- obowiązuje od 2010-06-24

 

plan 13 - "PAPIERNIA"
Uchwała Nr XXXVII/334/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla obszaru miasta Myszkowa położonego w obrębie dzielnicy "Mijaczów", ograniczony korytem rzeki Warta oraz fragmentami ulic Pułaskiego i Kościuszki.
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. Nr 27, poz. 404 dnia 2010-02-17
- obowiązuje od 2010-03-22

 

plan 12 - "Nowa Wieś za papiernią"
Uchwała Nr XLII/369/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla obszaru miasta Myszkowa położonego w obrębie dzielnicy: "Nowa Wieś", "Michałów" i centrum miasta Myszkowa ograniczony: granicami administracyjnymi gminy Myszków z gminą Poraj i gminą Koziegłowy, korytem rzeki Warta, fragmentem ul. Kościuszki oraz terenami zamkniętymi PKP
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. Nr 166, poz.2708 dnia 2010-09-01
- obowiązuje od: 2010-10-02

 

plan 11 - "Nowa Wieś , ul.Słowackiego, tory PKP"
Uchwała Nr XLII/368/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla obszaru położonego w obrębie dzielnicy "Nowa Wieś", ograniczony: ul. Słowackiego, terenem zamkniętym PKP, ul. Nowowiejską, ul. Wapienną, ul. Gołębią i ul. Osińska Góra
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. Nr 166, poz.2707 dnia 2010-09-01
- obowiązuje od: 2010-10-02

 

plan 10 - "Podlas, Szyszki"
Uchwała Nr XLI/363/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla obszaru miasta Myszkowa położonego w obrębie dzielnic: "Szyszki" i "Podlas" w rejonie ulic: Słowackiego, Osińska Góra, Prusa, Jana Pawła II, Kochanowskiego
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. Nr 126, poz.2038 dnia 2010-07-12
- obowiązuje od: 2010-08-12

 

plan 09 - "MIJACZÓW, PUSTKOWIE MIJACZOWSKIE "
Uchwała Nr XXXIV/299/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla obszaru miasta Myszkowa położonego w obrębie dzielnicy "Mijaczów" i "Pustkowie Mijaczowskie", zamkniętego ul.Jesionową, ul.Pułaskiego, terenami przy Urzędzie Skarbowym, rowem melioracyjnym, terenami ogródków działkowych i terenem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. Nr 218, poz.4171 dnia 2009-12-08
- obowiązuje od : 2010-01-08

 

plan 08 - "MIJACZÓW, PUSTKOWIE MIJACZOWSKIE "
Uchwała Nr XXXVII/333/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla obszaru miasta Myszkowa położonego w obrębie dzielnicy "Mijaczów" i "Pustkowie Mijaczowskie" - w rejonie ulic: Alei Wolności, Krasickiego, Wyzwolenia, Strugi, Pułaskiego, Szpitalnej.
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. Nr 27, poz. 403 dnia 2010-02-17
- obowiązuje od 2010-03-22

 

plan 07 - "HELENÓWKA"
Uchwała Nr XXII/188/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 sierpnia 2008r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla obszaru o powierzchni około 5,30ha, położony w obrębie dzielnicy Helenówka, ograniczony ulicą Helenówka oraz zewnętrznymi granicami działek nr ewid. 7174, 7175, 7277
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. Nr 186, poz. 3394 dnia 2008-10-14
- obowiązuje od : 2008-11-14

 

plan 06 - "MIJACZÓW-UL.KRASICKIEGO"
Uchwała Nr XXIV/212/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 października 2008r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla obszaru miasta Myszkowa położonego w obrębie dzielnicy Mijaczów i ograniczony: ul.Krasickiego, ul.Pułaskiego, rzeką Wartą, terenem fabryki "SOKPOL", ul.Kopernika, ul.Waryńskiego i ul.Piękną.
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. Nr 7, poz.236 dnia 2009-01-19
- obowiązuje od : 2009-02-19

 

plan 05 - "OSIŃSKA GÓRA, HELENÓWKA, CZARNA STRUGA"
Uchwała Nr XXXIV/298/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla obszaru miasta Myszkowa położonego w obrębie w obrębie dzielnicy "Osińska Góra", Połomia Myszków", "Helenówka", "Czarna Struga" - rejon ulic: Kościuszki, Osińska Góra, Grzybowa, Dworska, Helenówka.
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. Nr 218, poz.4170 dnia 2009-12-08
- obowiązuje od : 2010-01-08

 

plan 04 - "MIJACZÓW-MICHAŁÓW"
Uchwała Nr IV/26/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla obszaru o powierzchni około 155 ha, położony w obrębie dzielnicy "Michałów" i północnej części dzielnicy "Mijaczów", którego granica przebiega: od wschodu wzdłuż terenu Fabryki Papieru i ul.Pułaskiego, od południa wzdłuż al.Wolności, od zachodu po granicy administracyjnej miasta Myszkowa z gminą Koziegłowy, a od północy wzdłuż linii kolejowej Katowice-Częstochowa
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. Nr 46, poz. 989 dnia 2007-03-19
- obowiązuje od : 2007-04-20

 

plan 03 - "CENTRUM"
Uchwała nr XXXVIII/326/05 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum miasta Myszkowa"
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. Nr 14, poz. 482 dnia 2006-02-15
- obowiązuje od : 2006-03-17

 

plan 02 - "STRUGI"
Uchwała nr XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 16 marca 2006r w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Myszkowie przy ul.Strugi"
- opublikowany w Dz.U. Woj. Śl. Nr 66, poz. 1769 dnia 2006-05-30
- obowiązuje od : 2006-06-30

 

plany "mniejsze"

 

nieobowiązujacy MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MYSZKOWA

 

nieobowiązujace STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - 2001

 

nieobowiązujace STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - 2007

 

PLAN MIASTA MYSZKÓW .pdf 3,5MB

 

Wnioski i szablony

 

ostatnia aktualizacja 2017-08-30

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
I URBANISTYKI

Urząd Miasta Myszków
ul. Kościuszki 26
42-300 Myszków


tel 34 3132682 w.121, 122, 138
urbanistyka@miastomyszkow.pl

Zestawienie terenów objętych obowiązującymi planami oraz planami które są w trakcie opracowywania

PLANY MIEJSCOWE - zestawienie

pliki *.dwf otwierane są przez darmowe
przeglądarki autodesku : Design Review
(do pobrania ze strony producenta)
http://www.autodesk.com/products/design-review/overview